Poskytovanie konzultácií a poradenstva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Liptovskom Mikuláši    poskytuje podnikateľským subjektom a verejnosti  vo svojej  územnej pôsobnosti a činnosti  bezplatnú  poradenskú a konzultačnú činnosť   nasledovne:   

-        každý pondelok  13.00 hod.  -  15.00 hod.

-        každý piatok  9.00 hod. -  11.00 hod.

Poradenstvo a konzultácie  sa budú  týkať   odbornej problematiky v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia  a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a súvisiacich predpisov EÚ.

Konzultácie a poradenstvo  budú  poskytované  odbornými pracovníkmi RÚVZ jednotlivých oddelení:

-        oddelenie  hygieny výživy (lm.hv@uvzsr.sk)

-        oddelenie  preventívneho pracovného lekárstva (lm.ppl @uvzsr.sk)

-        oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia  ( lm.hzp@uvzsr.sk)

-        oddelenie hygieny detí a mládeže  ( lm.hdm@uvzsr.sk)

-        oddelenie epidemiológie (lm.oe@uvzsr.sk)

-        oddelenie výchovy k zdraviu ( lm.poradna@uvzsr.sk)

RÚVZ sa nevyjadruje a nekonzultuje projektové dokumentácie stravovacích a iných výrobných potravinárskych prevádzok, nezodpovedá za projektované zmeny. Nevykonáva konzultácie označovania potravinárskych výrobkov. Konzultácia projektov vyžaduje komplexné hodnotenie priestorov z hľadiska hygienických požiadaviek, na túto činnosť RÚVZ nemá personálne obsadenie. Taktiež RÚVZ z časových dôvodov nevykonáva opakované konzultácia v tých istých problémoch, resp. nejasnostiach prvotne konzultovaných.

Na  konzultačnú a poradenskú činnosť je možné sa  prihlásiť na vyššie uvedené e-mailové adresy so stručným uvedením predmetu  konzultácie, alebo telefonicky( tel. zoznam). Uvedené hodiny  konzultácií je možné po individuálnej dohode ( telefonicky, mailom) zmeniť.