register OS

REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB na činnosti podľa § 16 ods. 30 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov