Informácie

 

Informácie

1. Výživa, bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov

2. Ochrana zdravia pri práci

  • Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  »» ďalej.
  • Národné kontaktné miesto pre SR
    so sídlom pri Národnom inšpektoráte práce v Košiciach.   »» ďalej.

3. Správne poplatky

4. Legislatíva

5. Skúšky odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ) sa konajú

1 x mesačne , v 2. pondelok daného mesiaca

Skúšky sa zúčastňujú žiadatelia na základe písomnej pozvánky, ktorá im je doručená poštou po zaregistrovaní  žiadosti  v RÚVZ, vrátane úhrady správneho poplatku v hodnote 30 € a 20 €.

Žiadosť je možné poslať na adresu RÚVZ s eKolkami v hodnote 30 € a 20 € (dostupné na každej pošte), alebo doručiť osobne do podateľne RÚVZ – 2. poschodie č. dverí 22 v dobe od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Vzory žiadostí o vydanie posudku

Vzor žiadosti Rozhodnutie

Vzor žiadosti Záväzné stanovisko

Elektronické podanie

Elektronická podateľňa

Upozornenie – doručovanie do elektronickej schránky

Elektronické podanie („Ako na to“)

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši

 Profil verejného obstarávateľa (súbor .pdf)

 Register ponúkaného majetku štátu

Register odborne spôsobilých osôb

Register OS

Portál otvorených dát

Portál otvorených dát RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Voľné pracovné miesta

Voľné štátnozamestnanecké miesta na ÚVZ SR sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“).


Výberové konanie vyhlasuje ÚVZ SR prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

Informácie pre uchádzača o zamestnanie

Ochrana osobných údajov (GDPR)

           Informácie o spracúvaní osobných údajov