Informácie

 

Informácie

1. Výživa, bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov

2. Ochrana zdravia pri práci

  • Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  »» ďalej.
  • Národné kontaktné miesto pre SR
    so sídlom pri Národnom inšpektoráte práce v Košiciach.   »» ďalej.

3. Správne poplatky

4. Legislatíva

5. Skúšky odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ) sa konajú

1 x mesačne , v 2. pondelok daného mesiaca

Skúšky sa zúčastňujú žiadatelia na základe písomnej pozvánky, ktorá im je doručená poštou po zaregistrovaní  žiadosti  v RÚVZ, vrátane úhrady správneho poplatku v hodnote 30 € a 20 €.

Žiadosť je možné poslať na adresu RÚVZ s eKolkami v hodnote 30 € a 20 € (dostupné na každej pošte), alebo doručiť osobne do podateľne RÚVZ – 2. poschodie č. dverí 22 v dobe od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Vzory žiadostí o vydanie posudku

Vzor žiadosti  o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska - pdf verzia


 

Procesná mapa RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky


 

Elektronické podanie

Elektronická podateľňa

Upozornenie – doručovanie do elektronickej schránky

Elektronické podanie („Ako na to“)

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši

 Profil verejného obstarávateľa (súbor .pdf)

 Register ponúkaného majetku štátu

Register odborne spôsobilých osôb

Register OS

Portál otvorených dát

Portál otvorených dát RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Voľné pracovné miesta     

               vonkajšie výberové konania - hlavný radca

               na oddelenie epidemiológie        

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27334

 

               širšie vnútorné výberové konanie - samostatný radca

               na odd. preventívneho pracovného lekárstva             

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27333

              RÚVZ Lipt. Mikuláš hľadá v súvislosti s riešením pandémie COVID-19  personálnu výpomoc pracovníkov