Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - vydané 18.3.2020