Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - vydané 16.3.2020